Sports Club

Idrottsnämndens aktiviteter beror helt på vad dess medlemmar vill göra. Vi satsar bl.a. på att delta i alla grenar i THS-Mästerskapen samt att hålla kontinuerliga aktiviteter vid sidan av studierna. För närvarande är ca 180 dataloger medlemmar i vår facebook-grupp där de flesta diskussioner äger rum och i princip all information görs tillgänglig.

Vänd dig till idrottsnämnden när du vill:

 • Bedriva någon idrott eller friluftsaktivtet
 • Lära känna flera dataloger i olika årskurser
 • Hålla dig hälsosam
 • Träffa studenter från andra sektioner och tävla med dem i THS-M, vänskapsmatcher och diverse
 • Få information och erbjudanden om idrott på sektionen och KTH

De aktiviteter vi främst kommer ägna oss åt är sporterna som ingår i THS-Mästerskapen:

 • Basket
 • Innebandy
 • Volleyboll
 • Fotboll

Om du är sugen på att syssla med någon annan idrott så hör gärna av dig, det mesta går att ordna!

Är du intresserad av att delta i någon av dessa aktiviteter så gå med i facebook-gruppen eller hör av dig direkt till Sektionsidrottsledaren via [email protected]. Du kan också skicka önskemål om aktiviteter du vill genomföra till denna adress. En annan informationskanal idrottsnämnden ämnar använda är nyheterna på sektionens hemsida.

THS-Mästerskapen

Varje läsår hålls THS-mästerskapen (tidigare KTH-mästerskapen), där kårens sektioner tävlar mot varandra i olika sporter. Sporterna som ingår är:

 • Innebandy
 • Basket
 • Volleyboll
 • Fotboll

Externa länkar

Welcome to the Sports Committee

The Sports Committees activities depends entirely on what it’s members want to do. We focus on participating in all events of the THS Championships and to keep continuous activities alongside our studies. Currently we have about 180 members in our Facebook group which is where most discussion takes place and basically all the information is made available.

Turn to the Sports Committee when you want to:

 • Engage in any sport or outdoor activity
 • Get to know other computer scientists in different grade levels
 • Keep yourself healthy
 • Meet students from other sections and compete against them in the THS Championships, friendlies and other random
 • Get information and offers on sport events within the section and at KTH

The activities we will mainly exercise are the ones included in the THS Championships:

 • Basketball
 • Floorball
 • Volleyball
 • Football

If you are eager to get involved with some other sport, please let me know, most things can be arranged!

Are you interested in participating in any of these activities, join the Facebook Group or take direct contact to the Section Sports Leader via [email protected]. You can also send requests for activities/events to this address. Another channel that the Sports Committee intends to use is the news section on datasektionen.se.

THS Championship

Each academic year the THS Championships (formerly KTH championships) is held. It’s a competition where the different sections compete against each other in various sports. The sports included are:

 • Floorball
 • Basketball
 • Volleyball
 • Football