Begreppslista

Begreppslista

Jämlikhet: Att alla individer, som medmänniskor, är av lika mycket värde och förtjänar medmänsklighet. Jämlikhet i samhället innebär lika möjligheter men också lika skyldigheter.

Mångfald: Variation av egenskaper och bakgrund hos individer i en grupp. Kan delas in i primär och sekundär. Den primära mångfalden är sådant som är till stor del statiskt genom livet och som du mer eller mindre föds till, alltså de 7 diskrimineringsgrunderna (se Diskriminering). Den sekundära mångfalden är allt annat som gör dig till du, exempelvis ekonomisk situation, yrkesroll, familjesituation.

Lika villkor: Att alla personer ska ha samma möjligheter oavsett sina förutsättningar.

THS JML-policy: De riktlinjer för JML som gäller all verksamhet inom THS (däribland Datasektionen). Den finns att läsa i sin helhet HÄR.

Sektionens Jämlikhetspolicy: En förlängning av THS JML-policy som specificerar hur vi på sektionen tillämpar policyn och hur vi själva arbetar med JML. Den finns att läsa HÄR.

KTHs rutiner för anmälan och utredning: De rutiner för att ta emot anmälan och/eller utreda ärenden inom Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som KTH tillämpar. De finns att läsa HÄR.

Likabehandling: Att alla personer behandlas på samma villkor

Diskriminering: Att en person eller en grupp personer blir behandlad sämre på ett sätt kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. Se mer under rubrik Diskriminering och trakasserier.

  1. Kön
  2. Könsidentitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsvariation
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

Trakasserier: Ett uppträdande som på något sätt kränker en person och på något sätt har koppling till diskrimineringsgrunderna (se ovan). De är i Sverige förbjudna enligt lag. Se mer under rubrik Diskriminering och trakasserier.

Sexuella trakasserier: En speciell sorts trakasserier som på något sätt anspelar på kroppen eller sex och som mottagaren uppfattar som obehagligt. Se mer under rubrik Diskriminering och trakasserier.

Normer: Det som är socialt accepterat och anses normalt. Kan ses som en oskriven regel för hur en ska vara, se ut eller göra. Se mer under rubriken Normer.

Bias: En bedömning som kan uppfattas objektiv trots att den är grundad på personliga (medvetna och undermedvetna) åsikter.

Cisperson: Någon som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet.

Transperson: Någon som inte alls eller delvis identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet.

Icke-binär: Någon som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man.

Tolkningsföreträde: Personer tillhörande en förtryckt grupp har första tjing på att definiera hur det förtrycket ser ut, vad som är nedsättande mot denna grupp samt hur kampen skall föras