Diskriminering och trakasserier

Diskriminering och trakasserier

Den här sidan är indelad i två delar, den första handlar om diskriminering, vad det är och lite exempel på hur det kan se ut, och den andra handlar om trakasserier. Om du blivit utsatt eller vet någon som blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier så ber vi dig att anmäla händelsen, se formuläret under "Anmälan och Frågor". Kom ihåg att en anmälan måste innehålla ett namn om den ska leda till en utredning som i sin tur kan leda till konsekvenser. En anonym anmälan är också möjlig, men kan isåfall bara leda till framtida förebyggande åtgärder och kan inte innebära några konsekvenser för personen som gjort någonting.

Diskriminering

Diskriminering är ett begrepp som kan vara svårt att definiera exakt. Dessutom skiljer sig definitionen ofta åt vad gäller den allmänna definitionen och den rent juridiska.

En allmän definition är att en person behandlas sämre eller orättvist på ett sätt som är kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Men för att en situation ska räknas som diskriminering även rättsligt så behöver den även uppfylla vissa krav på plats och vara av en typ som definieras i lagen. Den som vill veta mer om denna definition kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Fortsättningsvis kommer det syftas till den allmänna definitionen snarare än den juridiska, men kom ihåg att alla sådana situationer kanske inte är diskriminering i juridisk mening och därför inte brottsliga.

Diskrimineringsgrunderna

  1. Kön
  2. Könsidentitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsvariation
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

Vad betyder då de olika grunderna?

Kön (engelskans sex) är det biologiska kön du blev tilldelad vid födseln. Exempel på situationer där diskriminering kan uppstå utifrån kön är att stänga ute personer av ett visst kön från ett evenemang. Könsidentiteten (engelskans gender) är någonting som kan växa fram senare i livet, och kan vara binär (man/kvinna) eller icke-binär och stämma överens med det kön tilldelat vid födseln (cis) eller vara någonting annat (trans). Könsidentitet är ofta tätt sammankopplad med det pronomen en använder, och att använda fel pronomen för någon är därför en slags diskriminering.

Etnisk tillhörighet och Religion är ganska självförklarande.

Funktionsvariation beskriver en persons unika uppsättning förmågor och funktionssätt, oberoende av om detta innefattar funktionsnedsättningar, det är alltså inte en synonym med funktionsnedsättning, utan alla människor har en funktionsvariation. Däremot är den vanligaste diskrimineringen kopplat till funktionsvariation just diskriminering mot personer med någon typ av funktionsnedsättning eller funktionshinder. Det kan exempelvis vara att anordna evenemang där vissa personer stängs ute på grund av en funktionsnedsättning, direkt genom ett explicit nej till personerna, eller indirekt genom att det anordnas någonstans dit det inte går att ta sig med rullstol exempelvis. Viktigt att tänka på är att alla funktionsvariationer inte syns utifrån och att inte alla är fysiska.

Sexuell läggning finns det lika många varianter av som det finns könsidentiteter, om inte ännu fler. Det kan beskrivas ungefär som de kön/könsidentiteter som du känner eller inte känner en sexuell attraktion till.

Ålder är också ganska självförklarande, men ett exempel på sådan diskriminering kan vara att sätta åldersgränser för event (både övre och nedre sådana). Det kan också nämnas att en nedre åldersgräns på 18 år för alkoholevenemang räknas som ett undantag.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och på något sätt har koppling till diskrimineringsgrunderna (se ovan). De är i Sverige förbjudna enligt lag. Trakasserier kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det kan även vara fråga om ignorerande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

En viktig sak att ta upp vad gäller trakasserier och kränkningar är att det är den som blir utsatt som bestämmer vad som är kränkande. Det spelar alltså ingen roll vad den som utförde handlingen hade för intentioner. Detta gör att den som utfört handlingen kanske inte ens är medveten om att den gjort någonting kränkande. Därför är det viktigt för den som blir utsatt att säga till och för den som blir tillsagd att lyssna.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en speciell sorts trakasserier som på något sätt anspelar på kroppen eller sex. Gemensamt för dem är att de får mottagaren att känna obehag på något sätt. Även här gäller regeln om att det är den som blivit utsatt som avgör vad som är kränkande och obehagligt.