D-rektoratets sammansättning

D-rektoratets sammansättning

D-rektoratet består av nio ledamöter. Dessa arbetar tillsammans i styrelsen men fungerar också som samordnande kontakt för funktionärer och nämnder på Konglig Datasektionen. Alla funktionärer har en kontaktfunktionär.

En förteckning över funktionärernas kontaktperson i styrelsen finns här.

Ordförande - Adam Sjöberg

Sektionens ordförande leder D-rektoratets arbete. Ordföranden ansvarar även för kontakten med THS och andra sektioner.

Ordföranden ser till att saker blir gjorda på sektionen och får ta tag i uppgifter som inte direkt faller på någon annan funktionär. Ansvarar även för att det upprättas en verksamhetsberättelse varje år som talar om vad som hänt under året.

Kontakt

Ordförande är nåbar på ordf@datasektionen.se.

Vice ordförande - Olof Bargholtz Melcherson

Vice ordförandens viktigaste roll är att assistera och avlasta ordförande för att säkerställa att denna inte överarbetar sig. I detta ingår bla. att vara beredd på att rycka in som ställföreträdande ordförande om ordförande inte kan fullgöra sina förpliktelser, hålla möten (som arbetsmöten,SM eller DM) och representera sektionen.

Vice sektionsordförande bör vara villig att ta många små uppgifter som inte tillhör någon specifik D-rek'post eller hinns med av relevant styrelseledamot. Det kontinuerliga ansvaret utgörs mest av fika samt ansvar för sektionens nycklar och accesser.

Kontakt

Vice ordförande är nåbar på vordf@datasektionen.se.

Sekreterare - Emma Ericsson

Sekreteraren är ansvarig för styrdokument, handlingar, protokoll och annan formalia på sektionen. Den ser till att protokoll skrivs, justeras, undertecknas och arkiveras. Sekreteraren ansvarar också för att brev delas ut till rätt personer.

Kontakt

Sekreterare är nåbar på sekreterare@datasektionen.se.

Kassör - Melvin Jakobsson

Kassören håller helt enkelt reda på sektionens ekonomiska bit. Det gäller deklarationer, fakturor och naturligtvis bokföringen. Kassören och sektionsordföranden är de som har firmateckningsrätt för sektionen.

Kontakt

Kassör är nåbar på kassor@datasektionen.se.

Vice kassör - Lukas Malmberg

Vice kassör arbetar tillsammans med kassören med sektionens ekonomi och finns som extra stöd i ekonomiska frågor och arbetar naturligtvis även med bokföring.

Kontakt

Vice kassör är nåbar på vkassor@datasektionen.se.

Ledamot för näringsliv och kommunikation - Axel Andin Johansson

Arbetar med och för i styrelsen de frågor som rör näringsliv och kommunikation, samt är kontaktperson för sektionens verksamhet som avser dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

 • överblicka och verka för stärkandet av varumärket Datasektionen
 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens olika verktyg för intern och extern kommunikation tillsammans med berörda funktionärer
 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens näringslivsverksamhet
 • bistå Näringslivsgruppen i samordnandet av näringslivsfrågor på sektionen

Kontakt

Ledamot för näringsliv och kommunikation är nåbar på d-nok@datasektionen.se.

Ledamot för studiesociala frågor - Erik Nordlöf

Har frågor som rör medlemmarnas psykiska och fysiska miljö som ansvarsområde. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet
 • verka för en god studiemiljö
 • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar
 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen.

Det är viktigt att framhärda att miljö innefattar såväl den fysiska som den psykosociala miljön.

Kontakt

Ledamot för studiesociala frågor är nåbar på d-ssf@datasektionen.se.

Ledamot för utbildningsfrågor - Abhinav Sasikumar

Det löpande arbetet med utbildningsfrågor sköts av Studienämnden. Deras kontaktperson i styrelsen ser till att arbetet inte stannar av. Ibland kan ledamoten till och med få representera på något utskottsmöte som KTH håller.

Kontakt

Ledamot för utbildningsfrågor är nåbar på d-uf@datasektionen.se.

Ledamot för studiemiljö och likabehandling - Fredrik Blomqvist

Har det övergripande ansvaret för alla frågor kopplade till den fysiska och psykiska studiemiljön. Är styrelsens kontakt för frågor som rör dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att

 • verka för en god studiemiljö
 • ha en samordnade roll tillsammans med D-UF för de som arbetar med studentinflytande gentemot EECS på sektionen
 • hantera JML-incidenter och leda kontakten med externa resurser
 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen.

Kontakt

Ledamot för studiemiljö och likabehandling är nåbar på d-sol@datasektionen.se.