Extra-SM

På mötet var det fyllnadsval för Kassör och Kingpin. Det var också en andra läsning av propositionerna angående Urnval, Valprocessen för kassör samt Rutiner kring ordförandebeslut.

SM beslutade:

Val av Kassör

att välja Jakob Arvidsson till Kassör. I enlighet med stadgarnas §1.10 blir Jakob Arvidsson även firmatecknare genom rollen som Kassör. Firman tecknas var för sig.

Val av Kingpin

att välja Shapour Jahanshahi till Kingpin.

Stadgeändring angående valprocessen för kassör

att bifalla propositionen om stadgeändring.

Stadgeändring angående namnbyte av stadgarnas §3.13.6 Urnval

att bifalla propositionen om stadgeändring med ändringsyrkandet.

Stadgeändring angående rutiner kring ordförandebeslut

att bifalla propositionen om stadgeändring.

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.

Protokoll hittar ni här.