Krisplan - Konglig Datasektionen

Skillnaden mellan en kris och en olycka är hur grav händelsen är. En händelse som vi snabbt själva kan åtgärda såsom en mindre skada, exempelvis att en tallrik går sönder är en olycka. En händelse som starkt kan skada vårt varumärke, eller vår verksamhet är en kris. Självfallet vill vi förhindra bägge typerna av händelser i vår verksamhet och hantera de så bra som möjligt. Den senare typen av händelser är dock oftast svårare att hantera bra instinktivt, därför finns det en krisplan som hjälp vid den typen av situationer för att vägleda i hanteringen.

Sjukvårdslådan, hjärtstartare samt hantering av olyckor

I META finns det två sjukvårdslådor, en stor samt en liten. Den lilla kan tas med när man har event som inte är i META, exempelvis Lådbilsquarnevalen eller Osqvik. Den stora lådan ska aldrig lämna META. Studerandeskyddsombud ansvar för inventering av den stora sjukvårdslådan.

Det finns en hjärtstartare i META som hänger på väggen bredvid nödutgången, precis innan man kommer ut i hallen. Moderna hjärtstartare är så pass lättanvända så att ingen specifik träning behövs.

Brand eller strukturell skada i META

Situation:

Brandlarmet går i META, alternativt att brand observeras eller byggnaden rasat in eller liknande.

Mål:

Att utrymma lokalen och se till att ingen kommer till skada. Se till att folk rör sig till uppsamlingsplats, för META är det Borggården.

Handling

Utrym lokalen enligt utrymningsplanen. Kan branden släckas själv, gör det, annars ring brandkåren.

Vid brand, kontakta:

 1. Evakuera lokalen genast, om branden kan släckas utan att någon utsätts för risk så gör det.
 2. Larma räddningstjänsten på 112 och uppge Osquars backe 21. Följ alltid larmoperatörens instruktioner i först hand, uppge explicit att ni ringer från KTH.
 3. Ring KTH:s larmnummer, 08-790 77 00
 4. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Akut sjukdom/skada vid aktivitet

Situation:

Någon blir allvarligt sjuk eller skadad i samband med sektionsaktivitet.

Mål:

Personen får vård, tillståndet försämras inte. Personen får kontakt med anhöriga, kanske genom hjälp från sjukvården.

Handling:

Handla utifrån rubriken Kontakta. Om personen inte har familj i Stockholm, se till skicka med en vän eller liknande till sjukvården.

Kontakta:

 1. Sjukvård, 112. Om olyckan sker vid KTH, uppge att ni ringer från KTH. Följ alltid deras instruktioner i första hand.
 2. Om olyckan sker vid KTH, ring KTH:s larmnummer, 08-790 77 00
 3. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Dödsfall

Situation:

Någon har dött och du är på plats vid dödsfallet.

Mål:

Rätt personer ska involveras för att saker ska hanteras på ett bra sätt.

Handling:

Handla utifrån rubriken Kontakta. Följ larmoperatörens instruktioner. Meddela INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER anhöriga om dödsfallet då det är Polisens jobb. De är tränade i det och har rutiner kring hanteringen av sådana ärenden.

Kontakta:

 1. Kontakta sjukvård genom 112. Uppge att ni ringer från KTH. Följ alltid deras instruktioner i första hand.
 2. Ring KTH:s larmnummer, 08-790 77 00
 3. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Inbrott i META

Situation:

Du ser att ett inbrott pågår i META eller att ett inbrott har inträffat.

Mål:

Se till att ingen kommer till skada.

Handling vid pågående inbrott:

 1. Ta dig och andra ut ur lokalen.
 2. Kontakta Polisen på 112, samt ambulans om personskada uppkommit och uppge Osquars backe 21. Följ alltid larmoperatörens instruktioner i först hand, uppge explicit att ni ringer från KTH.
 3. Ring KTH:s larmnummer, 08-790 77 00.
 4. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Handling vid inträffat inbrott:

 1. Kontakta KTHs larmnummer, 08-790 77 00. Fråga om du ska kontakta polisen.
  • Kontakta Polisen om väktarna ombett dig att göra det på 114 14 och uppge Osquars backe 21. Om de påpekar att vi har egna väktare, säg att väktarna bad dig ringa.
 2. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.
 3. Polisanmälan upprättas av Ordförande i samråd med polisen

Hot och våld

Situation:

Du eller någon annan är i en situation där ni blir, blivit eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld.

Mål:

Se till att alla är säkra, prioritera att få bort människor istället för att agera heroiskt.

Kontakta:

 1. Kontakta Polisen på 112, samt ambulans om personskada uppkommit. Följ alltid larmoperatörens instruktioner i först hand, uppge explicit att ni ringer från KTH.
 2. Ring KTH:s larmnummer, 08-790 77 00
 3. Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Övergrepp

Situation:

Någon har blivit utsatt för sexuella eller verbala trakasserier, ev. våld har förekommit.

Mål:

Inblandade ska känna sig trygga. Ryktesspridning ska motverkas. Målet är inte att reda ut vad som hänt, utan det viktiga är att alla känner sig trygga och säkra.

Handling:

Identifiera någon person i närheten som den utsatta är trygg med. Uppmuntra dem att röra sig till en plats där det känns tryggare. Erbjud dig att ringa någon, men lämna dem i övrigt ifred.

Någon av följande kan kontaktas:

Det är viktigt att respektera offrets önskan om vilka ska blandas in.

 • Kontakta Polisen på 112, samt ambulans om personskada uppkommit. Följ alltid larmoperatörens instruktioner i först hand, uppge explicit att ni ringer från KTH.
 • KRing KTH:s larmnummer, 08-790 77 00
 • Sektionsordförande
 • Valfri person i styrelsen.
 • Jämlikhetsnämndens Ordförande, [email protected]
 • För kontaktuppgifter till resurser på THS eller KTH, se sektionens JML-policy på styrdokument.datasektionen.se.

Risk för varumärkesskada

Situation: Du blir kontaktad av press och media i din roll som student/sektionsaktiv på KTH angående sektionens verksamhet.

Mål:

Ryktesspridning ska motverkas.

Handling:

Svara inte på några frågor utan hänvisa till din sektionsstyrelse, de kan svara på frågorna som media har och sköta ärendet.

Hänvisa eller kontakta någon av följande:

 • Kontakta Ordförande, om Ordförande inte svarar så lämna ett meddelande, skicka ett SMS och ring sedan Vice Ordförande.

Viktiga nummer och adresser

 • 112: vid akuta ärenden
 • KTHs Larmnummer: 08 - 790 77 00. Vid akut behov av väktare eller för att underrätta KTH:s säkerhetsavdelning.
 • KTHs Väktarstöd: 08 - 790 99 00. Vid mindre akuta ärenden då ni behöver komma i kontakt med väktare, du kommer uppmanas att lämna ditt nummer så kommer en väktare att kontakta dig.
 • Polisen: 114 14 - vid ej brådskande ärenden
 • Sjukvårdsupplysningen: 1177 - vid ej brådskande ärenden
 • Giftinformationscentralen: 010 - 456 67 00 - vid ej brådskande ärenden

Nummer på KTH:

Adresser på KTH:

 • META, Osquars backe 21
 • Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19
 • Maskinparken, parken vid Brinellvägen 25-29 (parkering vid B-huset)
 • Borggården, Lindstedtsvägen 3 (valvet)