D-rektoratets sammansättning

Sammansättning

D-rektoratet består av åtta ledamöter. Dessa arbetar tillsammans i styrelsen men fungerar också som samordnande kontakt för funktionärer och nämnder på Konglig Datasektionen.

Sektionsordförande

Sektionens ordförande leder D-rektoratets arbete. Ordföranden ansvarar även för kontakten med THS och andra sektioner.

Ordföranden ser till att saker blir gjorda på sektionen och får ta tag i uppgifter som inte direkt faller på någon annan funktionär. Ansvarar även för att det upprättas en verksamhetsberättelse varje år som talar om vad som hänt under året.

Kontaktfunktionärer

 • Mottagningsansvarig

 • Revisorer

Vice sektionsordförande

Vice ordförandens viktigaste roll är att assistera och avlasta ordförande för att säkerställa att denna inte överarbetar sig. I detta ingår bla. att vara beredd på att rycka in som ställföreträdande ordförande om ordförande inte kan fullgöra sina förpliktelser, hålla möten (som arbetsmöten,SM eller DM) och representera sektionen.

Vice sektionsordförande bör vara villig att ta många små uppgifter som inte tillhör någon specifik D-rek'post eller hinns med av relevant styrelseledamot. Det kontinuerliga ansvaret utgörs mest av fika samt ansvar för sektionens nycklar och accesser.

Kontaktfunktionärer

 • Fanbärare

 • Projektledare för Jubileet

 • Projektledare för Sångboksgruppen

Kassör

Kassören håller helt enkelt reda på sektionens ekonomiska bit. Det gäller deklarationer, fakturor och naturligtvis bokföringen. Kassören och sektionsordföranden är de som har firmateckningsrätt för sektionen.

Vice kassör

Vice kassör arbetar tillsammans med kassören med sektionens ekonomi och finns som extra stöd i ekonomiska frågor och arbetar naturligtvis även med bokföring.

Sekreterare

Sekreteraren är ansvarig för styrdokument, handlingar, protokoll och annan formalia på sektionen. Den ser till att protokoll skrivs, justeras, undertecknas och arkiveras. Sekreteraren ansvarar också för att brev delas ut till rätt personer.

Kontaktfunktionärer

 • Valberedningens ordförande

 • Kårfullmäktigeledamöter

Ledamot för utbildningsfrågor

Det löpande arbetet med utbildningsfrågor sköts av Studienämnden. Deras kontaktperson i styrelsen ser till att arbetet inte stannar av. Ibland kan ledamoten till och med få representera på något utskottsmöte som KTH håller.

Kontaktfunktionärer

 • Programansvarig student

 • Studienämndens ordförande

 • Jämlikhetsordförande

 • Internationell studentkoordinator

 • Studerandeskyddsombud

Ledamot för studiesociala frågor

Har frågor som rör medlemmarnas psykiska och fysiska miljö som ansvarsområde. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet
 • verka för en god studiemiljö
 • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar
 • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen

Det är viktigt att framhärda att miljö innefattar såväl den fysiska som den psykosociala miljön.

Kontaktfunktionärer

 • Klubbmästare

 • Sektionsidrottsledare

 • Ljud- och ljusansvarig

 • Lokalchef

 • Qulturattaché

 • Prylis

 • Mulle/Mullerina Schmeck

 • DESCtop

 • Ärkedemon

 • Öfvermatrona

 • Spexdireqteur

 • dÅre

 • Bakis

 • D-Fest

Ledamot för näringsliv och kommunikation

Arbetar med och för i styrelsen de frågor som rör näringsliv och kommunikation, samt är kontaktperson för sektionens verksamhet som avser dessa områden. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

 • överblicka och verka för stärkandet av varumärket Datasektionen
 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens olika verktyg för intern och extern kommunikation tillsammans med berörda funktionärer
 • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens näringslivsverksamhet
 • bistå Näringslivsgruppen i samordnandet av näringslivsfrågor på sektionen

Kontaktfunktionärer

 • StuDsprojektledare

 • Systemansvarig

 • Kommunikatör

 • Näringslivsansvarig

 • D-dagenansvarig

 • Sektionshistoriker

 • Chefredaqtör