Konglig Datasektionen är en ideell förening som verkar för sina medlemmar. Sektionens främsta ändamål är att främja medlemmars studier genom studiebevakning och genom att skapa en god gemenskap och sammanhållning. Sektionen ger även medlemmarna goda kontakter mot framtida arbetsgivare och möjlighet till kompetensutveckling genom att arbeta med sektionsprojekt och ledarskap.

Som en ideell förening har vi en struktur att arbeta utifrån. Vi har regler som vi har kommit överens om, vi har regelbundna formella möten där de viktigaste sakerna bestäms och vi har funktionärer som genomför verksamheten och styr över de olika delarna av sektionen.

Styrdokument

Eftersom Konglig Datasektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och nyttjar KTHs lokaler begränsas vi inte bara av våra egna styrdokument, utan även deras regler. Läs THS dokument här.

Sektionen har flera styrande dokument. De allra flesta hittar du på styrdokumentssidan. Utöver de fasta styrdokumenten har vi även planeringsdokument som beskriver hur verksamheten ska se ut det närmsta året. Dessa är verksamhetsplanen och budgeten. Vi har även ett Samboendeavtal som styr hur META delas mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

Medlem

Medlemmar är alla som studerar vid ett av programmen som tillhör sektionen och betalat sin medlemsavgift till THS. Styrelsen är medlemmar, funktionärerna är medlemmar och även du är förhoppningsvis medlem! Alla medlemmar får delta i och rösta på sektionsmöten, ställa upp till val och komma in på våra pubar.

Våra möten

Sektionen har två former av formella möten: Sektionsmöten där alla medlemmar får rösta och tycka till samt Styrelsemöten där alla medlemmar är välkomna att delta och uttrycka sin åsikt men bara styrelsen får rösta. Alla mötesprotokoll hittar du under protokoll.

Sektionsmöte (SM)

Sektionsmötet, förkortat SM, är sektionens högsta beslutande organ. Det kan liknas vid Datasektionens årsmöte, fast det finns flera varje år. Alla sektionsmedlemmar har yttranderätt och rösträtt på sektionsmötet. Det är på sektionsmötet som alla viktiga beslut som rör sektionen fattas. Det finns fyra fasta möten under året; Budget-SM, Glögg-SM, Revisions-SM och Val-SM. Utöver dessa kan Extra-SM anordnas.

D-rektoratsmöten (DM)

DM är sektionens styrelsemöten. Alla sektionsmedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men det är bara styrelsen som kan rösta. Funktionärer och medlemmar är varmt välkomna men förväntas inte komma om det inte är någon speciellt intressant punkt på dagordningen.

Verksamhet

Sektionen har en bred verksamhet som våra medlemmar kan ta del av. Verksamheten leds av styrelsen och genomförs av våra förtroendevalda funktionärer och nämnder. Varje funktionär är ansvarig för en specifik del av verksamheten och vi har nämnder för de större verksamhetsområdena.

Styrelsen

Styrelsen är de personer som har utsett att utföra besluten som fattas av sektionsmötet och förvalta sektionen mellan dessa möten. Styrelsen är därmed ansvarig inför alla medlemmar att besluten följs och att sektioner följer sina stadgar och reglementet. Datasektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och tre ledamöter. Styrelsen leder även funktionärerna genom att stötta dem i deras verksamhet och jobba med långsiktiga satsningar.

Läs mer om styrelsens olika poster.

Nämnder

En nämnd är en grupp medlemmar som ansvarar för en specifik verksamhet. Varje nämnd leds av en funktionär som valts av sektionsmötet. Vissa nämnder har en begränsning på hur många medlemmar de tar in och har därför ansökningsprocesser. Kontakta den som är nämndordförande om du vill veta mer eller engagera dig i nämnden.

Läs mer om alla våra nämnder.

Om du känner att du inte hittar just den grejen som du brinner för kan du starta en egen nämnd. För att göra det ska du skriva en motion till sektionsmötet, vilket sektionens styrelse gärna hjälper till med om du tycker att det verkar svårt. På sektionsmötet kommer sedan ditt förslag på nämnd att tas upp. Du bör ange en budget, en beskrivning av verksamheten och eventuellt en formulering till reglemente för nämnden.

Det går också att genomföra projekt inom sektionen. Ett projekt är som en tillfällig nämnd med ett kortsiktigt specifikt syfte. De startas på samma sätt, med en motion.

Funktionärer

dFunkt hittar du information om alla våra funktionärer. Våra funktionärer väljs av sektionsmötet. Varje funktionär är ansvarig för en nämnd eller del av verksamheten på sektionen. Om du själv vill bli funktionär så kontaktar du Valberedningen för att kandidera till ett förtroendeuppdrag. Information om vad det innebär att vara funktionär finns i vår introgüide.